Ciep?o Krakowa

Biuro obs?ugi klienta

Dzwoni?c lub odwiedzaj?c osobi?cie nasze biuro uzyskacie Pa?stwo pomoc w zakresie:

zawierania kompleksowych umw dostarczania ciep?a,

aktualizowania zawartych umw w przypadku zmian danych stron umowy,

aktualizowanie zawartych umw poprzez:

w??czanie nowych obiektw Odbiorcw do sieci miejskiej lub kot?owni,

zmian? zapotrzebowania mocy cieplnej dla obiektw,

rozwi?zywania obowi?zuj?cych umw,

pomocy w rozwi?zywaniu problemw dotycz?cych dostaw ciep?a, ogrzewania obiektw,

zamwionej mocy,

rozlicze? za ciep?o i informacji o wystawionych fakturach,

uzyskania informacji o obowi?zuj?cych aktualnie przepisach prawnych dotycz?cych sprzeda?y energii cieplnej,

informacji na temat wydawania warunkw technicznych,

procedur zwi?zanych z przy??czaniem nowych obiektw,

uzyskania szczeg?owych informacji od merytorycznych jednostek MPEC S.A. w Krakowie.

Kontakt z ekspertem

Szanowni Pa?stwo,

Dbaj?c o zadowolenie naszych Klientw, pracownicy MPEC gotowi s? spotka? si? z Pa?stwem by wyja?ni? wszelkie w?tpliwo?ci i bezp?atnie pomc w za?atwieniu formalno?ci.

Jeste?my do Pa?stwa dyspozycji.

Wystarczy tylko skontaktowa? si? z ekspertem:

ds. programu ograniczania niskiej emisji 12 64 65 448

e-mail: piece@mpec.krakow.pl

ds. programu ciep?a woda u?ytkowa 12 646 53 88

e-mail: cwu@mpec.krakow.pl

ds. warunkw technicznych 12 646 51 04

e-mail: warunkitechniczne@mpec.krakow.pl


ZGŁOSZENIE REKLAMACJI ONLINE

*dane fakultatywne (nr telefonu, adres email).

Administratorem jest MPEC S.A. z siedzibą w Krakowie przy Al. Jana Pawła II 188. Podanie w formularzu danych osobowych w postaci telefonu, adresu e-mail i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania tych danych może być brak możliwości lub utrudnienie nawiązania z Państwem kontaktu w celu obsługi reklamacji. W odniesieniu do tych danych (których podanie jest fakultatywne), przysługuje Pani/Panu prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

RODO - klauzula informacyjna

Reklamację możesz zgłosić również:

 

Pogotowie techniczne

Pogotowie techniczne MPEC pozostaje do dyspozycji klientw 24 h na dob? pod nr: 993 i 12 644 18 72

?wiadczymy us?ugi polegaj?ce na usuwaniu awarii centralnego ogrzewania w administrowanych przez Pa?stwa obiektach z wy??czeniem prac wymagaj?cych prowadzenia specjalistycznych procesw ??czeniowych, takich jak: spawanie, lutowanie, zgrzewanie itp. Korzystaj?c z naszych us?ug, ponosicie Pa?stwo op?at? tylko za konkretnie wykonane czynno?ci, zgodnie z aktualnym cennikiem.

Je?li deklarujecie Pa?stwo ch?? korzystania z naszych us?ug, prosimy o wype?nienie i odes?anie za??cznika nr 1.  Informujemy, ?e z?o?one o?wiadczenia, w ktrych nie okre?lono terminu obowi?zywania, traktujemy jako aktualne bezterminowo. Ewentualne zmiany dotycz?ce tre?ci o?wiadcze? prosimy sk?ada? w formie pisemnej.

Administracje, ktre z racji posiadania w?asnego pogotowia nie korzystaj? z us?ug pogotowia MPEC, prosimy o sk?adanie stosownych o?wiadcze? ze wskazaniem firmy wraz z numerem telefonu ?wiadcz?cej w/w us?ugi w ich obiektach. Powy?sza informacja jest nam niezb?dna na wypadek zg?osze? od mieszka?cw budynkw wy??czonych z obs?ugi naszego Pogotowia.

Dodatkowo informujemy, ?e na odr?bne zlecenie (wed?ug kalkulacji indywidualnej) wykonujemy us?ug? chemicznego czyszczenia wymiennikw ciep?a. Szczeg?owych informacji w tej sprawie udzielamy pod numerem telefonu 12 64 65 995 w dni robocze w godz 7.00 14.00.


Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.